Kom onder Mijn vleugels

PROFETISCHE IMPRESSIES VAN EEN WACHTER OP DE MUUR

Inleiding

Onderstaande profetische impressies zijn een voortvloeisel van een aantal geïnspireerde gedachten, beelden en indrukken en zijn bedoeld om gelovigen in Messias (Christus) en “zoekers naar waarheid” te bemoedigen en te versterken m.n. voor dit kalenderjaar 2014. Onderzoek en toets echter alles en behoudt ervan het goede!

3 januari 2014 – Jefferie Lammers

 

“Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels”. (Psalm 61:5)

Al een aantal weken voor de afsluiting van 2013 “hoor” ik de uitnodiging en roep van God de Vader om onder Zijn vleugels te komen. Hoewel de Gregoriaanse jaartelling niet parallel loopt met Gods kalender en daardoor seculier is, geloof ik dat dit komende kalenderjaar 2014 profetisch staat voor een specifieke tijdsperiode. Een tijd waarin Messias vurig begeert om ons vanuit een intieme plaats verlangt te brengen in Zijn tijden, opdat we meer en meer verstaan wat Zijn agenda en bedoelingen zijn in deze laatste uren, waarin Yeshua (Jezus) op het punt staat om spoedig terug te komen.

Zoals een kuiken een veilige plaats van bescherming, warmte en geborgenheid vindt onder de vleugels van de moeder-hen, zo verlangt Yeshua Zijn Bruid onder Zijn vleugels te brengen. De “vleugels” in de Bijbel spreken profetisch over verschillende zaken, zoals intimiteit, bescherming, (ver)lossing, plaats van genezing en ontmoeting, schuilplaats, Zijn (gebeds)huis.

 

(Ver)lossende vleugels

Ruth, een beeld van de bruid afkomstig uit de volkeren – de verstrooide stammen van Israel en de vreemdeling die zijn vertrouwen en geloof heeft gesteld in de God van Israel – vindt (ver)lossing in het broodhuis, Bethlehem. Boaz, beeld van de (ver)losser Yeshua, zegt tegen haar nadat hij gehoord heeft wat zij voor Naomi heeft gedaan: ”Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn van de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen”. Nadat zij ‘s nachts de dorsvloer opgaat en gaat liggen aan het voeteneinde onder de deken van Boaz en door hem wordt ontdekt zegt zij tegen hem: “Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser”. Vervolgens lost Boaz haar en sluit met haar een huwelijksverbond. De weg uit Moab naar de bedekkende en (ver)lossende vleugels van de God van Israel is een specifieke weg. Ruth’s hart, houding en daden m.b.t. Israel (Naomi) en het nauwkeurig opvolgen van de instructies (Tora) was en is een bepalende factor in deze.

 

Intieme vleugels

Een talliet is een gebedsmantel wat betekent kleine tent. De hoeken van deze mantel heten in het Hebreeuws “kanaph”, vleugels, waaraan kwasten – tzitzit – zijn vastgemaakt. Deze herinnerden Gods volk aan Zijn instructies/onderwijzing – Tora – Zijn wet, om die na te volgen en te doen. Wanneer je deze talliet over je heenslaat kom je zinnebeeldend onder de vleugels van de Allerhoogste in Zijn tent. Mozes bouwde een specifieke tent, een tabernakel, naar het model God hem toonde op de berg, die dienst deed als een woonplaats van Adonai, waar Hij kon worden gevonden, aanbeden en worden gediend. Daarnaast sloeg Mozes ook een (kleine) tent op voor zichzelf buiten de legerplaats en noemde deze plaats, de tent van ontmoeting – ohel mo’ed (Ex.33). Deze tent was een intieme plaats, een plaats waar de wolkkolom van God neerdaalde en voor de tent bleef staan wanneer Mozes naar binnenging. Een plaats van intieme communicatie, van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met een vriend spreekt. In de tent van ontmoeting – ohel mo’ed (ohel = tent; mo’ed = 0ntmoeting, vaste tijd, afspraak, feest) – heeft God ook vaste tijden (mo’adim) op Zijn agenda staan om Zijn kinderen te ontmoeten, Zijn eeuwigdurende feesttijden (Lev. 23). Door te leren en gaan doen wat Abba in Zijn Woord heeft geschreven vindt er een diepere intimiteit plaats, en ontmoeten we Hem mede in en door Zijn feesten te vieren. Door het (onder)houden van Zijn tijden wordt er een diepere openbaring vrij gezet van het verstaan van Zijn agenda en kalender in deze laatste uren voordat Messias terugkomt. Hij verlangt naar een bruid zonder vlek en rimpel, die heilig en rein is. Hij roept haar om uit Babylon te komen en niet langer deel uit te maken van dit religieuze goddeloze systeem wat Gods tijden en wet heeft veranderd en menig oprechte gelovige (heeft) misleid (Op.18:4; Dan.7:25).

 

Genezende vleugels

De vrouw die al 12 jaren aan bloedvloeiingen leed en al haar bezit had opgemaakt aan doktoren maar geen genezing had gevonden (Mat.9:20-22; Luk.8:43-48) geloofde dat wanneer zij de zomen van het kleed (talliet) van Yeshua zou aanraken, zij genezen zou worden. Buiten haar fysieke moeiten is het bijna niet voor te stellen waar zij al 12 jaar lang geestelijk en emotioneel doorheen is gegaan. Vanwege haar onreine staat, geen fysiek contact, geen intimiteit, geen gemeenschap…..een geestelijke staat van levend dood. Het beetje “leven” wat zij bezat vloeide fysiek, emotioneel en geestelijk dagelijks uit haar…..totdat zij onder de “vleugels” van de Messias Yeshua kwam en genezing ontving in ieder gebied van haar leven. Tallozen, zowel binnen als buiten de muren van de geloofsgemeenschap, kunnen zich identificeren met de geestelijke en emotionele staat van deze vrouw. Yeshua nodigt “haar” opnieuw uit om onder Zijn vleugels te komen……kom!

“Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal”. (Mal 4:2)

(Aan)biddende vleugels

Tussen de vleugels van de cherubs boven het verzoendeksel van de ark van het verbond sprak God en liet Hij zich ontmoeten. De ark van het verbond, de plaats waar de Allerhoogste tegenwoordig was. De plaats van Gods merkbare, tastbare, manifeste aanwezigheid op aarde. Diezelfde ark was tijdens het koningschap van Saul tijdens een oorlog uit de tabernakel van Mozes gehaald en was meegevoerd door de Filistijnen uit Israel. David, de man naar Gods hart, verlangde ernaar om de ark, de manifeste tegenwoordigheid van God, terug naar Israel te brengen en spande een speciale tent in Jeruzalem voor de ark. Daar installeerde hij (aan)bidders, muzikanten, profeten, zangers, schrijvers, poortwachters die 24/7 de God van Israel aanbaden en er een constant geluid was van lofprijzing en aanbidding, wat 33 jaar lang onafgebroken voortduurde. Abba Vader spreekt door de profeet Amos (9: 11-15) dat Hij deze tabernakel, de vervallen hut, weer zal oprichten als in de dagen vanouds en dat een enorme opwekking van Gods Geest daarna zal paatsvinden. We bevinden ons in dat geprofeteerde tijdsgewricht waarin deze vervallen tent wereldwijd wordt opgericht. Het huis van de Heer is primair een gebedshuis voor alle natien (Jes.56:7). Geen fysieke tabernakel, maar een geestelijke tabernakel waar dag en nacht het vuur van aanbidding en gebed brandt waardoor Adonai Zijn vleugels uitspreid over al diegenen waarover Zijn naam is uitgeroepen.

Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. (Hand.15:16,17)

Temidden van alle tumult en de barensweeën waar de aarde deze laatste uren doorheengaat is er een schuilplaats onder de vleugels van de Allerhoogste (Ps. 91). Abba Vader roept Zijn zonen en dochters op om te komen onder Zijn vleugels en vanuit deze plaats te leren leven en hen die verloren dreigen te gaan te redden. KOM!

Door Jefferie Lammers

Dit artikel in PDF?! Klik op de link hieronder:

Profetische impressies van een wachter op de muur – Kom onder Mijn vleugels

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme