Gods wonderen door de hand van Moshe

Exodus 4:1-17

Als Moshe (Mozes) geroepen wordt door God, om Israël te verlossen uit de hand van farao, stribbelt hij tegen, uit angst dat het volk hem niet zal geloven dat YHWH hem gestuurd heeft.

God geeft aan Moshe de volgende 3 tekenen:

 

De staf

(Vs. 3) De staf, die Moshe in zijn hand heeft moet hij op de grond gooien en vervolgens verandert deze in een slang. De staf is een beeld van Yeshua, die door de mens verworpen is. De slang daarentegen is, zoals bekend, het beeld van satan. Door God te verwerpen is de mens satan gaan volgen. Terecht vlucht Moshe ervoor.

(Vs.4) YHWH geeft dan Moshe de opdracht om de slang bij zijn staart te pakken. Ik heb een tijdje nagedacht, waarom nu juist bij de staart? Hieruit blijkt dat YHWH wilde zien of Moshe Hem werkelijk vertrouwde. Normaal gesproken als je een slang wilt pakken, doe je dit vlak achter zijn kop, zodat hij niet kan bijten. Door hem bij zijn staart te pakken, moest Moshe laten zien dat hij geloof had, want de slang zou hem heel gemakkelijk kunnen bijten. In hetzelfde vers lezen we dat Moshe de slang inderdaad bij de staart grijpt, die dan weer verandert in de staf. Hierin zien we dus het beeld van bekering. De Geest heeft overtuigd van zonde.

(Vs.5) Opdat zij (de Israëlieten) geloven dat YHWH aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Avraham, de God van Yitzchak en de God van Jaäkov.

Yeshua is 2000 jaar geleden verschenen aan het Joodse volk. Helaas hebben zij Hem toen niet herkend.

 

De melaatse hand

(Vs.6) God geeft Moshe de opdracht, zijn hand in zijn boezem te steken, die als hij hem er weer uit haalt melaats is. Melaatsheid is een beeld van de zonde. Zonden komen voort vanuit ons hart (Mat. 15:19) In vs.7 steekt Moshe opnieuw zijn hand in zijn boezem en wanneer hij hem weer uit de boezem trekt, is zijn hand weer als zijn overige vlees. Opnieuw een beeld van bekering.

Het eerste beeld  is een puur beeld van geloof en vertrouwen, terwijl het 2e beeld er één is van een hart verandering. Dit gebeurt pas, nadat we ons vertrouwen op Yeshua gezet hebben. Dan zal Hij ons hart besnijden en Zijn Torah in onze harten schrijven (Jer.31:31-33).

(Vs.8) We lezen hier dat het geloof (van Israël) pas bij het 2e teken (een beeld wat gekoppeld is aan de wederkomst van Yeshua) levend zal worden, als God zelf hun harten besnijdt. De eerste keer wilden ze inderdaad niet luisteren. De Geest overtuigd van gerechtigheid.

 

Het water

(Vs.9) Helaas zal blijken dat er na die twee tekenen nog steeds ongeloof zal zijn. Het is profetisch gezien bedoeld als waarschuwing aan de ongelovigen. De eerste 2 tekenen deed hij op het moment dat YHWH met hem sprak, maar het derde teken deed hij pas voor de ogen van het volk. (Ex. 4:30-31)

Moshe moet dan water uit de Nijl (wat letterlijk rivier/stroom betekent) op het droge uitgieten. Dit water verandert dan in bloed (oordeel) op het droge. We zien dus dat het water geen leven meer heeft gebracht, omdat er nog steeds ongeloof is. De grond blijft droog. (vgl. openb.16, waarin na al de plagen, de mensen zich nog steeds niet zullen bekeren en dus droog blijven.) De Geest overtuigd van oordeel.

De Nijl is een vruchtbare rivier, die door haar jaarlijkse overstromingen de grond vruchtbaar maakte. De Egyptenaren  aanbaden vele  afgoden, die op één of andere manier met de Nijl verbonden waren.

Het beeld van het teken wat YHWH aan Moshe geeft, is dat als we blijven vertrouwen  op de afgoden (van de Nijl) in wat voor vorm dan ook, en niet op Hem, dit geen voorspoed zal brengen, maar droogt en uiteindelijk zal lijden tot het oordeel.

De Heilige Geest overtuigt ons van zonde (1ste teken), gerechtigheid (2e teken) en van oordeel (3e teken). Zonde vanwege ongeloof., Gerechtigheid, omdat Yeshua heen ging naar Abba. En oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

Als iemand Yeshua’s offer niet aanvaardt en niet in Hem gelooft, hij zal het leven NIET zien, maar het oordeel van God blijft op hem rusten. Laten we daarom ons hart niet verharden zoals farao, maar het aangezicht zoeken van de enige levende God. YHWH, de Heilige van Israël , Die ons Zijn Zoon Yeshua gezonden heeft, om ons te redden van het oordeel en ons eeuwig leven te geven en overvloed.

 

Strijd

In de verzen 10-17 lezen we dat Moshe, ondanks de wonderlijke  tekenen, toch nog steeds niet durft te gaan. (Vs.10) Moshe kent zijn identiteit in YHWH nog niet en spreekt minderwaardig over zichzelf.

God echter bemoedigt hem in vs.11 en 12. Hierin wordt de naam van Moshe als het ware bekrachtigd. Zijn naam betekent: uit (het water) getrokken. God Zelf zal met zijn mond zijn (Vs.12) God Zelf heeft hem namelijk ook uit de Nijl laten halen, de invloedsfeer van de afgoden.

Zo hebben wij in Yeshua een nieuwe identiteit ontvangen, maar ook autoriteit.

Als Moshe in Vs.13 nog steeds niet durft, ontbrand de toorn van YHWH (Vs.14-16), maar ziet niet van Zijn plan af. Hij belooft hem Aharon (Aäron) tegemoet te zenden, om hem te helpen en te verblijden.

Aharon is hierin een beeld van de Heilige Geest, die ons vertroost, vreugde geeft en ons zal leiden in de Waarheid en hetgeen we spreken moeten.(Joh.14:16-17,26 en Luk.12:11-12)

In Vs.17 moet Moshe zijn staf weer ter hand nemen om de tekenen te doen. Met Yeshua zijn wij meer dan overwinnaars (Rom.8:37) . Als we met Hem wandelen zijn we in staat om grote dingen te doen. De dingen die Abba, van te voren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Ef.2:10)

 

Leermoment

Ook wij ervaren strijd in ons leven of zien op tegen bepaalde situaties, waar God ons voor geroepen heeft. Maar als we bidden, zoals Yeshua dat Zelf ook deed in Gethsemané en een engel van God Hem verscheen om kracht te geven, dan zal Hij ook ons kracht geven om die dingen te doen, die Hij van ons vraagt. De principes, die God ons geeft zijn krachtig. Yeshua bad: “ Vader, niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde.” Laat dit ook ons gebed zijn: Zijn wil en niet die van ons, volledige gebrokenheid en gehoorzaamheid aan het Woord. Wandelen in de nieuwe identiteit in Yeshua, met Zijn autoriteit (ontvangen door geloof), en geleid door de Geest in de liefde.

Dan zullen, zoals beloofd, wonderen en tekenen ons volgen, zonder dat we er naar hoeven te jagen. Zullen mensen zien, dat wij de levende God dienen en bij Yeshua horen. We zullen veel vrucht dragen, zodat Abba verheerlijkt wordt.

Door Bert-Jan Schuurman

Dit artikel in PDF?! Klik op de link hieronder:

Gods wonderen door de hand van Moshe – door Bert-Jan Schuurman

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme