De Mantel

PROFETISCHE IMPRESSIES VAN EEN WACHTER OP DE MUUR

“Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal, ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal, en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de HERE mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen.Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.” Habakuk 2:1-3

Gedurende een tijd van voorbede op een (duin)hoogte op het Zeeuwse eiland Walcheren – waar in het verleden door een soevereine beweging van Gods Geest, honderden eilandbewoners naar de duinen trokken om het woord van de Heer te horen – begon de Geest te spreken door beelden en geïnspireerde gedachten. Wat ik zag was een mantel die klaar lag om te worden opgepakt en te worden gebruikt. Het kenmerkende aan de mantel was echter dat hij er erg onaantrekkelijk uitzag en niet door één persoon kon worden aangetrokken. Tevens begreep ik dat deze mantel er al heel lang lag en verscheidene malen in het verleden was opgepakt en gebruikt zonder dat de volheid waartoe deze mantel was gegeven, tot volle uitdrukking was gekomen. Ik geloof dat de Heer zei dat het tijd is dat de mantel wordt opgepakt zodat de koninkrijksdoelen waartoe Hij deze mantel heeft geschapen, worden vervuld.

De primaire geestelijke betekenis van de mantel is het mandaat en de zalving van God. Het is een specifieke autoriteit en functie die God wil vrijzetten door diegenen die geroepen zijn om de mantel te dragen en die vanuit nederigheid en dienstbaarheid Zijn kerk willen bouwen en toerusten. Het daadwerkelijk functioneren vanuit deze mantel zal de manifeste tegenwoordigheid, de heerlijkheid van God vrijzetten.

Het feit dat de mantel niet door één enkel persoon kan worden gedragen heeft verschillende betekenissen.

Allereerst wijst het op de noodzaak om de autoriteitsprincipes van het koninkrijk van God werkelijk toe te passen. De zogenaamde éénmans-bedieningen en/of kerken zijn nooit een hemels uitgangspunt geweest, in het bijzonder wanneer het gaat om de Gemeente van Jezus Christus. De kerkgeschiedenis bewijst keer op keer dat wanneer één persoon de leiding heeft neergang het uiteindelijke gevolg is. Het inpassen en toepassen van wereldse gezagsstructuren binnen de ware Kerk is geen optie binnen het koninkrijk van God.

Ten tweede is het een heenwijzing naar de apostolische bediening. Jezus Christus heeft de vijfvoudige bediening – apostel, profeet, herder, evangelist en herder – als gaven aan de Gemeente gegeven om een expressie te kunnen geven aan Zijn heerschappij. Wanneer de apostolische bediening niet in haar volledigheid wordt hersteld en gaat functioneren, zal de Gemeente van Jezus nooit tot een volwassen bruid opgroeien. Het feit dat de mantel klaar ligt om te worden opgepakt en gebruikt, duidt op de roep vanuit de hemel dat de tijd is aangebroken om de apostolische bediening te herstellen. Waarachtig apostolisch leiderschap rust de gelovigen toe tot dienstbetoon en reproduceert (brengt voort naar haar aard) discipelen die in de kracht van de Heilige Geest, de grote opdracht van Jezus vervullen. Zij reproduceert geen kerkgangers, noch gemeenteleden die zich jaar in jaar uit, moeizaam voortbewegen van samenkomst tot samenkomst, maar Geestvervulde gelovigen die gaan van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid en van geloof tot geloof.

Ten derde benadrukt het gebruik van de mantel de noodzaak van ware eenheid. Eenheid die tot uitdrukking komt door diversiteit en niet in uniformiteit, dat is de veelkleurige wijsheid Gods. Eenheid geboren uit goddelijke gemeenschap en hartsverbondenheid, waar het

bindmiddel de liefde van Christus is en niet primair dezelfde kerk,

gemeente, doctrines, visie, vorm en/of dergelijke. Eenheid die daadwerkelijk geleefd wordt door middel van: opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Het uiterlijk van de mantel spreekt van verschijning en roeping. Het verwijst naar twee profetische bedieningen uit de Bijbel en benadrukt tevens het belang om vanuit Gods waarden te leven in plaats van wereldse.

Elia is de profeet met het haren kleed, wiens roeping, zalving en mandaat nog altijd wacht op een totale vervulling. Dit geldt eveneens voor de roepende in de woestijn, Johannes met zijn (kamelen) haren mantel. De geest van Elia was ook op hem. Maleachi profeteert dat voor de grote en gedachte dag des Heren komt, de profeet Elia zal worden gezonden die het hart van de vaderen tot de kinderen zal terugvoeren en het hart van de kinderen tot de vader, opdat de Heer niet komt om het land met de ban te treffen. De vruchten die de dragers van de mantel produceren zullen in lijn staan met de profetische bedieningen van Elia en Johannes. Opnieuw zal het woord des Heren met kracht uit de hemel worden bevestigd. De duisternis zal worden ontmaskerd en vernietigd, waardoor het koninkrijk van God gevestigd zal worden. Het Vaderhart van God zal zichtbaar op aarde worden hersteld waardoor de vloek zal moeten plaatsmaken voor de zegen. Apostolische vaders en moeders zullen zich ontfermen over de talloze geestelijke wezen en hen toevoegen aan de bruid van Christus. Vanuit geestelijke woestijnen zal opnieuw de stem van de wegbereider klinken om de komst van de Koning der Koningen voor te bereiden en aan te kondigen.

Toen God Saul verwierp omdat hij hardnekkig bleef weigeren om het koningschap overeenkomstig Gods orde te bouwen, kreeg de profeet Samuël de opdracht om een koning te zalven naar Zijn hart. Alhoewel hij een ziener was, vermaande de Heer hem om niet te letten op voorkomen en gestalte toen hij de verkeerde man tot koning wilde zalven. Hij zei: Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan. Het grootste deel van de Kerk heeft opnieuw dezelfde fout gemaakt en heeft een “koning gezalfd” op grond van voorkomen en gestalte. De verschijning van het koningschap (de mantel) heeft weliswaar wereldse waarde maar is verworpen door de Allerhoogste. Jezus, de Gezalfde, had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Het oppakken en gebruiken van de mantel door de Gemeente zal haar bevrijden van wereldse gelijkvormigheid en haar door het kruis brengen tot ware opstandingkracht.

Het dragen van deze mantel zal geen aanzien en eer tot gevolg hebben. Dat wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.

Door Jefferie Lammers

Dit artikel in PDF?! Klik op de link hieronder:

De mantel – Profetische impressies van een wachter op de muur – door Jefferie Lammers

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme